گوسفند زنده

گوسفند زنده

مطالب دامداری

گوسفند زنده

  از سالیان دور و دراز بشر از کشاورزی به دامپروری روی آورد؛ دام یا احشام به مجموعه حیوانات چارپای اهلی (گاو، گوسفند زنده، ماکیان)…

پست کامل
دامداری

دامداری

مطالب دامداری

دامداری

پروتئین از مهمترین مواد غذایی است که باید در سبد غذایی هر خانواده وجود داشته باشد. پروتئین می تواند از نوع گیاهی یا حیوانی باشد.…

پست کامل